Vzw GRIENTA vertrekt vanuit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Kinderrechtenverdrag.

We streven naar een kwalitatieve, ondersteunende hulpverleningsrelatie waarin respect en een onvoorwaardelijke acceptatie van de jongere voorop staat.

De relatie met de cliënt en zijn netwerk staat centraal. De cliënt krijgt een centrale plaats in het eigen hulpverleningstraject en houdt zoveel als mogelijk zelf de regie.

Dit impliceert een voortdurende interactie tussen cliënt en hulpverlener. Naast een positief en veilig leefklimaat voor jongeren staat een positief en veilig werkklimaat voor hulpverleners parallel. Beiden zijn op elkaar afgestemd en faciliteren een constructief perspectief.

De context heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het ontwikkelingstraject van de jongere of neemt deze verantwoordelijkheid geleidelijk aan terug op. Waar mogelijk doen we beroep op de krachten en oplossingsvaardigheden van de jongere en zijn/haar context en zetten in op herstel van relaties.

Agentschap Opgroeien stelt het recht op kansrijk en zo normaal mogelijk opgroeien ​voor élke jongere in Vlaanderen centraal. De ondersteuning van de jongeren is dan ook gewoon als het kan, maar ook bijzonder als het moet.

Vanuit dit principe hebben we voldoende aandacht voor verwevenheid met de ruimere omgeving en de buurt. Naast de maatschappelijke inbedding beschouwen we ook een zinvolle dagbesteding als essentieel. Dit draagt immers bij tot het gevoel van zingeving, versterkt het competentiegevoel en biedt toekomstperspectief.

Jongeren hebben het recht om zich niet goed te voelen en om dit te uiten, weliswaar op een manier die niet schadelijk is voor henzelf, anderen of hun omgeving. We trachten om jongeren weer grip te leren krijgen op hun eigen gedrag en bij uitbreiding op hun eigen situatie en leven.

Vanuit het principe van de gedeelde verantwoordelijkheid zetten we in op samenwerking met partners. We gaan uit van het principe dat we jongeren niet loslaten en streven steeds naar hulpverleningscontinuïteit.